5. Sınıf Matematik – Doğal Sayılar Konu Anlatımı

MİLYONLAR BÖLÜĞÜ

Basamak: Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir.

Örnek: 2648 Sayısını basamaklarına ayıralım.

Örnek: 415784923 Sayısının basamaklarını tablo şeklinde gösterelim.

Bölük: Sayılar soldan sağa doğru üçerli gruplara ayrıldığında gruplardan herbirine bölük denir.

Örnek: 812763459 sayısının bölüklerini inceleyelim.
Sayıyı soldan sağa doğru üçerli gruplara ayıralım.
1. grup 459 olur bu Birler bölüğüdür.
2. grup 763 olur bu Binler bölüğüdür.
3. grup 812 olur bu da Milyonlar bölüğüdür.

Örnek: 59784205 sayısını bölüklerine ayıralım.

Basamak Değeri: Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın basamak değeri denir.

Örnek: 8743695 sayısında ki tüm rakamların ayrı ayrı basamak değerlerini bulalım.

5 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 5 tir.
9 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 90 dır.
6 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 600 dür.
3 rakamı binler basamağında olduğu için basamak değeri 3000 dir.
4 rakamı onbinler basamağında olduğu için basamak değeri 40000 dir.
7 rakamı yüzbinler basamağında olduğu için basamak değeri 700000 dir.
8 rakamı milyonlar basamağında olduğu için basamak değeri 8000000 dur.

MİLYONLAR BÖLÜĞÜNE SAHİP SAYILARIN OKUNUŞLARI

Doğal sayılar sağdan sola doğru 3 erli gruplara ayrılır ayrılan gruplara bölük denir bunu biliyoruz. Doğal sayıları okurken milyonlar bölüğünki sayı okunur sonuna milyon, binler bölüğündeki sayı okunur sonuna bin ve en son birler bölüğündeki sayı okunur sonuna birşey getirilmez. Bu sırayla tüm doğal sayıları okuyabiliriz.

Örnek: Aşağıdaki sayıları okuyalım.
3 895 472 → üç milyon sekiz yüz doksan beş bin dört yüz yetmiş iki
5 036 654 → beş milyon otuz altı bin altı yüz elli dört
23 584 079 → yirmi üç milyon beş yüz seksen dört bin yetmiş dokuz
59 090 009 → elli dokuz milyon doksan bin dokuz
267 548 349 → iki yüz altmış yedi milyon beş yüz kırk sekiz bin üç yüz kırk dokuz

Sıra Sende: Aşağıdaki sayıların okunuşlarını not alın ve cevaplar kısmına tıklayarak kontrol edin.
8 470 025
9 008 700
46 785 360
805 206 300
710 003 058

8 470 025 → sekiz milyon dört yüz yetmiş bin yirmi beş
9 008 700 → dokuz milyon sekiz bin yedi yüz
46 785 360 → kırk altı milyon yediyüz seksen beş bin üç yüz altmış
805 206 300 → sekiz yüz beş milyon ikiyüz altı bin üç yüz
710 003 058 → yediyüz on milyon üç bin elli sekiz

Örnek: Aşağıda Okunuşları verilen sayıları yazalım.
Altı milyon beş yüz altmış bin yüz otuz dört → 6 560 134
On sekiz milyon altı yüz elli sekiz bin yirmi dokuz → 18 658 029
Dört yüz beş milyon yedi yüz bin sekiz yüz dokuz → 405 700 809

Sıra Sende: Aşağıda Okunuşları verilen sayıları siz yazmaya çalışın ve cevapları göster kısmından kontrol edin.
Üç milyon yedi bin on dokuz
Otuz altı milyon yedi yüz altı bin doksan dokuz
Yüz yirmi dört milyon beş yüz kırk iki bin otuz üç
Dokuz yüz milyon beş yüz dört bin yüz iki
Sekiz yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen bin seksen sekiz

Üç milyon yedi bin on dokuz → 3 007 019
Otuz altı milyon yedi yüz altı bin doksan dokuz → 36 706 099
Yüz yirmi dört milyon beş yüz kırk iki bin otuz üç →124 542 033
Dokuz yüz milyon beş yüz dört bin yüz iki → 900 504 102
Sekiz yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen bin seksen sekiz → 808 880 088

ÖRÜNTÜLER

Bellli kurala göre dizilmiş şekillere veya sayılara örüntü denir.  Örüntülerde verilmeyen adımları bulabilmek için ardışık adımlar arasındaki farklar belirlenir buna göre verilmeyen sayı yada şekil bulunur.

Örnek: Aşağıdaki örüntülerin artış miktarlarını bulalım.
4   7   10   13   …

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.