6. Sınıf Bursluluk Sınavı Kazanımları 2020

6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında 25 Türkçe, 25 Matematik, 25 Fen Bilimleri, 25 Sosyal Bilgiler (5 soru Din Kültürü) soru sorulacaktır. Sınavda toplamda 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Aşağıda sınavda ki derslere ait kazanımlar verilmiştir.

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

M.6.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
M.6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

M.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar
M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.

M.6.1.3. Kümeler
M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

M.6.1.4. Tam Sayılar
M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler
M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.6.1.6. Ondalık Gösterim
M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

F.6.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
F.6.1.1. Güneş Sistemi
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

F.6.1.2. Güneş ve Ay Tutulmaları
F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.

F.6.2. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

F.6.2.2. Sindirim Sistemi
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.
F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.

F.6.2.3. Dolaşım Sistemi
F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.
F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.
F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.
F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.

F.6.2.4. Solunum Sistemi
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.

F.6.2.5. Boşaltım Sistemi
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.

F.6.3. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
F.6.3.1. Bileşke Kuvvet
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.
F.6.3.1.3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.

F.6.3.2. Sabit Süratli Hareket
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.

F.6.4. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

F.6.4.2. Yoğunluk
F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.
F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.

1. BİREY VE TOPLUM
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

2. KÜLTÜR VE MİRAS
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

6.2. NAMAZ
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.
6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.

6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: 5,6,7. SINIF BURSLULUK.PDF

Bunları da beğenebilirsin