7. Sınıf Bursluluk Sınavı Kazanımları 2020

6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında 25 Türkçe, 25 Matematik, 25 Fen Bilimleri, 25 Sosyal Bilgiler (5 soru Din Kültürü) soru sorulacaktır. Sınavda toplamda 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Aşağıda sınavda ki derslere ait kazanımlar verilmiştir.

SÖZ VARLIĞI
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

ANLAMA
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.7.1.2. Rasyonel Sayılar
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler
M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.7.2. CEBİR
M.7.2.1. Cebirsel İfadeler
M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem
M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

F.7.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
F.7.1.1. Uzay Araştırmaları
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.
F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.
F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.

F.7.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
F.7.2.1. Hücre
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

F.7.2.2. Mitoz
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

F.7.2.3. Mayoz
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

F.7.3. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
F.7.3.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi
F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.

F.7.3.2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.3. Enerji Dönüşümleri
F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.
F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.

F.7.4. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

F.7.4.2. Saf Maddeler
F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

1. BİREY VE TOPLUM
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.

2. KÜLTÜR VE MİRAS
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.

7.2. HAC VE KURBAN
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.

7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: 5,6,7. SINIF BURSLULUK.PDF

Bunları da beğenebilirsin