8. Sınıf LGS Sınavı Kazanımları 2021

2021 yılında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav“a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir. Aşağıda sınavda ki derslere ait kazanımlar verilmiştir.

Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamınıTahmin eder.
a) ÖğrencilerinTahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmasıTeşvik edilir.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarınıTespit eder.
Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunuTahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısınınTespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımlarınTespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
T.8.3.26. MetinTürlerini ayırt eder.
a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destanTürleri üzerinde durulur.
b) MetinTürlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulurK=
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1926
T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.8.3.32. Grafik,Tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Kullanım kılavuzları inceletilir.

T.8.4. YAZMA
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
b)Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

M.8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

M.8.1.2. Üslü İfadeler
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

M.8.2. CEBİR
M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

M.8.2.2. Doğrusal Denklemler
M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

M.8.2.3. Eşitsizlikler
M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
M.8.3.1. Üçgenler
M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

M.8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

M.8.3.4. Geometrik Cisimler
M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

M.8.4. VERİ İŞLEME
M.8.4.1. Veri Analizi
M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

M.8.5. OLASILIK
M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

F.8.1. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.

F.8.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod
F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

F.8.2.2. Kalıtım
F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.

F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

F.8.2.5. Biyoteknoloji
F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.

F.8.3. Basınç / Fiziksel Olaylar
F.8.3.1. Basınç
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

F.8.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
F.8.4.1. Periyodik Sistem
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

F.8.4.4. Asitler ve Bazlar
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
F.8.4.4.6. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi
F.8.4.5.1. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.2. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
F.8.4.5.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.

F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi
F.8.4.6.1. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
F.8.4.6.2. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.

F.8.5. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
F.8.5.1. Basit Makineler
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.

F.8.6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
F.8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun önemini belirtir.

F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.

F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma
F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.

F.8.7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.

F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
F.8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.

F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar.
F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.
F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.
F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.
İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.

7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

8.1. KADER İNANCI
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

8.2. ZEKÂT VE SADAKA
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.

8.3. DİN VE HAYAT
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.

8.4. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.

1 Friendship
E8.1.L1. Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
E8.1.SI1. Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
E8.1.SP1. Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons.
E8.1.R1. Students will be able to understand short and simple texts about friendship.
E8.1.R2. Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.
E8.1.W1. Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.

2 Teen Life
E8.2.L1. Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers.
E8.2.SI1. Students will be able to talk about regular activities of teenagers.
E8.2.SP1. Students will be able to express what they prefer, like and dislike.
E8.2.SP2. Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way.
E8.2.R1. Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers.
E8.2.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers.

3 In The Kitchen
E8.3.L1. Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process.
E8.3.SI1. Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.
E8.3.SP1. Students will be able to give a simple description about a process.
E8.3.R1. Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process.
E8.3.R2. Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text.
E8.3.W1. Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process.

4 On The Phone
E8.4.L1. Students will be able to understand phrases and related vocabulary items.
E8.4.L2. Students will be able to follow a phone conversation.
E8.4.SI1. Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions.
E8.4.SP1. Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation.
E8.4.R1. Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary.
E8.4.W1. Students will be able to write short and simple conversations.

5 The Internet
E8.5.L1. Students will be able to understand the gist of oral texts.
E8.5.L2. Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items.
E8.5.SI1. Students will be able to talk about their Internet habits.
E8.5.SI2. Students will be able to exchange information about the Internet.
E8.5.SP1. Students will be able to make excuses, and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.
E8.5.R1. Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.
E8.5.R2. Students will be able to find specific information about the Internet in various texts.
E8.5.W1. Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits.

6 Adventures
E8.6.L1. Students will be able to follow a discussion on adventures.
E8.6.SP1. Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language.
E8.6.R1. Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.
E8.6.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.

7 Tourism
E8.7.L1. Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts.
E8.7.SI2. Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details.
E8.7.SP3. Students will be able to express their experiences about places.
E8.7.R1. Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
E8.7.W1. Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction(s).

8 Chores
E8.8.L2. Students will be able to understand obligations, likes and dislikes in various oral texts.
E8.8.SP1. Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms.
E8.8.R1. Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities.
E8.8.W1. Students will be able to write short and simple poems/stories about their feelings and responsibilities.

9 Science
E8.9.L1. Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science.
E8.9.SI1. Students will be able to talk about actions happening currently and in the past.
E8.9.SI2. Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements.
E8.9.R1. Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past.
E8.9.W1. Students will be able to write simple descriptions of scientific achievements in a short paragraph.

10 Natural Forces
E8.10.L1. Students will be able to identify the main points of TV news about natural forces and disasters.
E8.10.SI2. Students will be able to negotiate reasons and results to support their predictions about natural forces and disasters.
E8.10.R1. Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters.
E8.10.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph about reasons and results of natural forces and disasters.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.